1
محدودیت های منطقه ایشما ممکن است تعجب کنید که چرا Kerio Maker ممنوعیت کاربران VPN. در واقع، این شرکت تنها در محدود کردن دسترسی به محتوای آن نیست. تمام سرویسهای جریان در تلاش برای جلوگیری از دسترسی بین المللی به اینترنت هستند و همه آنها متوجه می شوند که VPN ها می توانند از ممنوعیت استفاده کنند.اکثر کشورها تنها به شرکت های خاص اجازه می دهند که

Comments

Who Upvoted this Story